GDPR

dolů

Povinné informace pro klienty

Česká advokátní komora je pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k výkonu funkce smírčího orgán. V rámci této funkce se věnuje mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb.

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") jsme vypracovali následující Zásady a postupy při zpracování osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů), jimiž se naše advokátní kancelář řídí při výkonu podnikatelské činnosti, tj. při poskytování právních služeb a výkonu advokacie.

Osobním údajem jsou veškeré informace, na jejichž základě můžete být identifikováni, či veškeré informace, které se s vámi (jako fyzickou osobou) pojí. Následující Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem může naše advokátní kancelář shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, a informuje vás také o vašich právech. Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů naleznete vždy na webových stránkách naší advokátní kanceláře a je dostupné také v sídle advokátní kanceláře.

 I. Všeobecné informace 

Identifikační a kontaktní údaje správce:

název sdružení: Burián & Penka, advokátní kancelář,

sídlo: Středova 94/1, 602 00 Brno,

kontaktní údaje: advokacie@burian-penka.cz, tel.: + 420 542 219 298.

Správcem osobních údajů jsou dále také samostatní advokáti, kteří trvale spolupracují s naší advokátní kanceláři a osobní údaje s advokátní kanceláří sdílejí v souvislosti s poskytováním právních služeb. Seznam trvale spolupracujících advokátů naleznete na našich webových stránkách v sekci „Tým“ a také na stránkách www.cak.cz. Naše advokátní kancelář a trvale spolupracující advokáti jsou dále pro účely Zásad ochrany osobních údajů označováni společně jako „advokátní kancelář“.

Naše advokátní kancelář nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (protože není povinnou osobou ve smyslu čl. 37 GDPR), neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování či profilování (ve smyslu čl. 22 GDPR), ani nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím (ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR).

Dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě, tj. i v případě naší advokátní kanceláře je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 800.

Poslední aktualizace Zásad ochrany osobních údajů: 15. 09. 2020.

 II. Proč a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v následujících případech:

Za účelem plnění smlouvy (kterou je smlouva o poskytování právních služeb) naše advokátní kancelář zpracovává zejména následující osobní údaje:

Za účelem plnění právních povinností (např. právní předpisy o účetnictví, daňové právní předpisy, právní předpisy, resp. stavovské předpisy upravující výkon advokacie, zákoník práce a další právní předpisy upravující vztah zaměstnance a zaměstnavatele, pokud jde o plnění povinnosti naší advokátní kanceláře jako zaměstnavatele apod.) zpracovává naše advokátní kancelář zejména následující osobní údaje:

Za účelem naplnění oprávněných zájmů advokátní kanceláře (zejména identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a dále zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.) zpracováváme zejména následující osobní údaje:

Jiné osobní údaje, než které uvádíme výše, může naše advokátní kanceláře zpracovávat na základě vašeho souhlasu, pokud nám jej za tímto účelem platně udělíte. To platí i tehdy, pokud bychom chtěli jmenované osobní údaje zpracovat za jiným účelem, než který výše uvádíme.

 III. Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje zpracovává naše advokátní kancelář po dobu nezbytně nutnou; tato doba se odvíjí od okolností daného případu (zejména s ohledem na práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli). Dále vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou je máme jako správci osobních údajů povinnost uchovávat podle příslušných právních předpisů.

 IV. Kdo může být příjemcem osobních údajů?

Naše advokátní kancelář neposkytuje žádnou cestou vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům.

Vaše osobní údaje může naše advokátní kancelář sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

Vaše osobní údaje může naše advokátní kancelář dále sdílet s určitými třetími stranami, které jsou našimi smluvními dodavateli, a které poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření v souladu s GDPR, a to vždy v rozsahu nezbytném pro naplněné účelu uzavřené smlouvy. Jde především o:

Vaše osobní údaje mohou být předány státním orgánům, soudům a donucovacím orgánům pouze z důvodů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud je současně takový postup v souladu s povinností mlčenlivosti, kterou nám ukládá zákon.

 V. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů? 

Naše advokátní kancelář přijala opatření nezbytná k tomu, aby byly osobní údaje bezpečně uchovány, a to jak v elektronické, tak ve fyzické podobě. Přijali jsme dále vhodná opatření, jejichž cílem je zabránit neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejněním osobních údajů. Stav těchto opatření naše advokátní kancelář pravidelně hodnotí, analyzuje rizika zpracování a přijímá podle potřeby další vhodná opatření.

 VI. Jaká jsou vaše práva, pokud jde o zpracování osobních údajů a ochranu jejich soukromí? 

Jako subjekt údajů ve smyslu GDPR máte následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od naší advokátní kanceláře potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
   a) účely zpracování;
   b) kategorie dotčených osobních údajů;
   c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
   d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
   e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování (a)nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
   f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
   g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
   h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

       Advokátní kanceláře vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud požádáte o další kopie, může vám             advokátní kancelář účtovat přiměřený poplatek (zohledňující související administrativní náklady). Jestliže podáte                 žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, ledaže                       požádáte o jiný způsob.

 1. Právo na opravu a právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby naše advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

       Máte právo na to, aby naše advokátní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a           naše advokátní kanceláře má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud existuje některý z                   následujících důvodů:
        a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
        b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)               zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
        c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné
       důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
        d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
        e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které           se na správce vztahuje;
        f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

       Právo na výmaz však nemáte, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování             podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce (naši advokátní kancelář) vztahuje, nebo pro splnění úkolu         provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce (naše advokátní kancelář) pověřen,         pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a dále v dalším případech, které stanoví čl. 17 GDPR.

 1. Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby naše advokátní kancelář omezila zpracování, pokud nastane některý z následujících případů:
   a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby naše advokátní kancelář mohla přesnost osobních údajů ověřit;
   b) zpracování je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
   c) naše advokátní kancelář již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   d) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší advokátní kanceláře převažují nad vašimi oprávněnými důvody).

       Pokud je zpracování údajů omezeno, může naše advokátní kanceláře takové osobní údaje zpracovávat pouze s vaším           souhlasem, případně za splnění dalších podmínek stanovených GDPR.

       Pokud bude omezení zpracování zrušeno, je naše advokátní kancelář povinna předem vás na tuto skutečnost upozornit.

 1. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl naší advokátní kanceláři, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že:
   a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
   b) zpracování se provádí automatizovaně.

       Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním                     správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 1. Právo vznést námitku. Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pak naše advokátní kancelář osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 2. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že naše advokátní kancelář nezpracovává vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů (kontakty na dozorový úřad uvádíme výše).
 3. Právo na informace v případě porušení zabezpečení osobních údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a současně je pravděpodobné, že toto porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí vám advokátní kancelář toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud naše advokátní kancelář zpracovává některý z osobních údajů na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Odvolání souhlasu (nesouhlas) lze zaslat na e-mailovou adresu: advokacie@burian-penka.cz

  VII. Co by vás dále mělo zajímat? 

Vzhledem ke specifickému charakteru činností naší advokátní kanceláře (jimiž je výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů (jak je uvádíme výše) výrazně omezen (zejména pokud jde o případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).